Уговор о боравку

У Г О В О Р

О СМЕШТАЈУ ДЕТЕТА У ДЕЧЈИ ВРТИЋ-ЈАСЛИЦЕ ПРЕДШКОЛСКЕ

           УСТАНОВЕ ДЕЧЈИ ВРТИЋ ''НЕВЕН'' МИОНИЦА

Закључен дана01.09.2014.год. између Предшколске установе дечјег вртића ''Невен'' Мионица као давалац услуга (У даљем тексту: давалац услуга) коју заступа директор Бранка Петровићи корисника услуга ______________________, адреса ______________________________, контакт телефон ________________о смештању и васпитању детета __________________________________, датум рођења_______________________

Члан 1.

Давалац услуга је дужан да:

-прими дете у целодневни боравак сваког радног дана

-обезбеди детету правилну исхрану,хигијенске услове живота,превентивну здравственузаштиту, васпитно-образовни рад према важећем Програму

-врши обрачун цене боравка у складу са Одлуком о цени боравка

Члан 2.

Родитељ-старатељ се обавезује:

- да дете преда васпитачу-сестри и исту упозна са здравственим стањем детета

- да се придржава Одлуке о кућном реду Установе

- да уредно плаћа утврђену цену за боравак детета и то најкасније до 10-ог у месецу запретходни месец

- да накнаду за боравак детета плаћа у пуном износу, изузев одсутности детета преко ДВАдана узастопно у ком случају ће, за период трајања одсутности, плаћати режијске трошкове који износе 50% од пуне цене

- у случају планиране одсутности родитељ-старатељ је дужан да обавести васпитача-сестру о временском трајању одсуства, у случају да дете одсуствује из здравствених разлога родитељ-старатељ је обавезан да достави васпитачу-сестри лекарско уверење о здравственом стању детета

- ако дете не борави у установи више од 30 дана, а створене обавезе родитељ не измири у року, сматра се да је дете напустило вртић и брише се из евиденције, а корисник је дужанда створене обавезе измири.

Члан 3.

Давалац услуга је дужан упознати корисника услуга са утврђеном ценом за боравак детета приликом потписивања Уговора. Уколико дође до промене цена, давалац услуга је дужан да корисника о томе обавести.

Члан 4.

Уговор се може раскинути на захтев корисника али само једанпут у току васпитне године са отказним роком од 15 дана од дана одјављивања детета.

Установа има право на раскид Уговора без отказног рока уколико корисник неуредно плаћа за боравак детета, односно уколико не испуњава обавезе у роковима предвиђеним овим Уговором.

Члан 5.

Уколико наступи спор по овом Уговору надлежан је основни суд у Мионици.

Члан 6.

Уговор је закључен на неодређено време, а примењиваће се од 01.септембра2014.године

                                                                                               

Члан 7.

Уговор је сачињен у два истоветна примерка од којих се један налази код корисника а други код даваоца услуга.

КОРИСНИК УСЛУГА                                                                                                  ДАВАЛАЦ УСЛУГА

..........................................                                                                                                     .........................................

Login Form